คำขวัญ -::- เรียนดี    มีวินัย    ใฝ่กีฬา              ปรัชญา -::-  กริยาเจ    กริยาเถนํ
หน้าหลัก
ประวัติและความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำขวัญ/ปรัชญา
สีประจำโรงเรียน/เขตบริการ
ผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
 ระเบียการแต่งกาย
ระเบียบคุมประพฤติ
ระเบียบวัดผลประเมินผล
ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียน
หลักปฏิบัติทั่วไปของนักเรียน
การประเมินสถานภาพการศึกษา
วันแม
วันพ่อ
วันเด็ก / ดำนา
วันวิทยาศาสตร์
เข้าค่ายวิชาการ
กีฬากลุ่ม
ผลงานนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองม่วง  Nongmoung

หมู่ที่ 2  ตำบลหนองสะโน  อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี 34230

โทรศัพท์ 045-370245  โทรสาร 045-370245

ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรมวันเด็ก/ดำนา
ภาพกิจกรรมต่างๆ
ขณะนี้เวลา
ปฎิทิน
 1 / 2